BtS Notícies

Butlletí de l'assessor

La ciberseguretat en les empreses

La ciberdelinqüència aprofita la relaxació de les mesures de seguretat, la menor atenció dels usuaris i una major activitat en línia durant les vacances. En...


Canvis fiscals en IVA, Renda i Societats

Recentment, s’ha anunciat que es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i...

Procedent l’acomiadament d’una treballadora que, de baixa per depressió, publicava continguts en Instagram

Una treballadora d’una empresa dedicada a la venda de llibres i revistes des de l’any 2008, va demanar la baixa per incapacitat temporal per depressió...


Dret d’informació del soci i impugnació d’acords socials

El cas La recent sentència del Tribunal Suprem. Es tracta de la qüestió del dret d’informació del soci amb caràcter previ a la junta, i...

Els treballadors d’empreses externalitzades tenenels mateixes condicions que els empleats de la mercantil primària

La Justícia reconeix el dret dels treballadors d’empreses externalitzades de logística les mateixes condicions laborals que els empleats de l’empresa primària en la qual desenvolupen...


Sentència del Tribunal Suprem sobre Devolució de la Plusvàlua Municipal

En una recent sentència de la Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, s’ha pronunciat sobre la possibilitat d’obtenir la devolució del pagat...


Es poden compensar els dies d’assumptes propis amb les vacances?

El cas Es planteja el supòsit en el qual després de la fusió de dues empreses, es produeix la integració de totes dues plantilles aplicant...

Qüestions relacionades amb el cobrament de dividends

El cas Una entitat consultant, denominada societat A, va comprar una porció del capital de la societat B el 30 de juny de 2021. En...

El Suprem permet que les empreses es dedueixin els salaris dels administradors

El Tribunal Suprem, en contra del criteri seguit fins al moment per l’Agència Tributària, permet que les empreses puguin deduir-se de l’Impost de Societats la...


Si el treballador renúncia en el període de prova, té dret a atur?

Si un treballador abandona l’empresa en la qual està treballant durant el període de prova es considera baixa voluntària perquè l’empleat decideix de manera lliure...

Els contribuents ja poden accedir a les seves dades fiscals de la Renda 2023

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2023 arrencarà el pròxim 3 d’abril amb la presentació de les declaracions per Internet, però des d’aquest...

La AEAT habilita un formulari per a retornar l’IRPF pagat de més a mutualistes jubilats

L’Agència Tributària ha informat que està treballant de manera coordinada amb la Seguretat Social i altres organismes, a fi d’atendre les sol·licituds de devolució per...

El TJUE resol que no existeix obligació de pagar interessos compensatoris si el subjecte passiu va cometre errors en la comptabilitat

En aquest assumpte, es calcula l’IVA deduïble de les despeses generals de l’Ajuntament, incloent-hi actes que realitza com a autoritat pública i activitats econòmiques que...

Sentència del Tribunal Suprem: Deduïbilitat d’interessos de demora IRPF

Pronunciament judicial sobre l’IRPF El 24 de juliol de 2023, el Tribunal Suprem ha emès una sentència que llança llum sobre la deduïbilitat d’interessos de demora en...

El ICAM inicia en TikTok una campanya divulgativa per a protegir els menors en l’entorn digital

El ICAM està preparant les seves propostes de normatives per a apuntalar el futur marc regulador que protegeixi integralment els menors en l’entorn digital, el Col·legi de...

Avantatges i desavantatges dels contractes temporals i formatius

Els contractes temporals i formatius, s’han convertit en una eina vital per a la contractació laboral. Sobretot en un panorama on la taxa de desocupació...

L’inici de la Campanya de la Renda 2023

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2023 arrencarà el pròxim 3 d’abril amb la presentació de les declaracions per Internet, d’acord amb el...

Pròrroga de rebaixes fiscals i d’impostos temporals per a l’any 2024

Aquest 2024 els límits excloents i amplia el termini de renúncia o revocació de mòduls: Mòduls 2024 Es prorroguen per a 2024 els límits excloents...

Quina és la nova edat de jubilació en 2024?

Des de l’1 de gener del 2013, l’edat ordinària de jubilació sofreix cada any un increment gradual fins a arribar a 2027, seguint un doble...

Què fer davant un requeriment?

En els últims anys és cada vegada més habitual que els autònoms siguin objecte de comprovacions dels ingressos i despeses declarades. Vegi en què consisteixen...

Novetats en la cotització dels becaris a partir de l’1 de gener de 2024

Entre les mesures de la reforma de les pensions 2023. Trobem la nova regulació de la seguretat social per a alumnes que realitzin pràctiques formatives...

Prorroga de les mesures vigents en 2022 i 2023

S’ha anunciat que es prorroga les mesures vigents en 2022 i 2023 destinades a mantenir l’escut social i protegir les famílies, a les persones treballadores,...

En la retribució en espècie al treballador el pagament a compte no repercutit forma part de l’import total de la renda

El concepte de retribució en espècie fa referència a la posada a la disposició d’un treballador d’un bé, dret o servei a un preu inferior...

El Suprem estableix que el termini de prescripció de l’acció de responsabilitat d’administradors per deutes socials

La següent sentència resol un recurs de cassació interposat contra una sentència de l’Audiència Provincial de Saragossa que havia estimat la demanda d’un creditor social...


El reconeixement facial com a sistema de control de la jornada

Una fotografia presa per l’empresa a un treballador pot utilitzar-se com a sistema de control de reconeixement facial per al registre d’entrada i sortida del...

Regularitzar els procediments de gestió

L’Administració pot reiterar amb una nova liquidació la primera que va ser anul·lada per raons substantives, sempre que per a això no completi l’actuat, ni...

La prohibició del lloguer vacacional

La doctrina jurisprudencial en matèria de Propietat Horitzontal estableix la possibilitat de prohibir o limitar l’exercici d’una activitat en un immoble privatiu, quan s’atén l’interès...

Per què les startups amb patents i marques registrades tenen 10 vegades més probabilitats d’aconseguir finançament?

El creixement impressionant de l’ecosistema de startups a Europa en els últims anys ha impulsat de manera significativa l’economia del continent, sent considerades cada vegada més com...

Es pot interrompre els entrenaments d’un club de futbol?

El cas La ITSS(*), en el marc d’una ordre de servei, duu a terme actuacions en un club de futbol, amb la finalitat d’examinar les contractacions de...

Quina periodicitat han de tenir els reconeixements mèdics d’empresa?

La normativa de prevenció de riscos laborals no exigeix que la periodicitat dels exàmens de salut sigui anual. Si en l’empresa no hi ha llocs...

Per què és una bona idea treballar en el videojoc?

L’àmbit empresarial del videojoc s’expandeix i, amb ell, la demanda d’ocupació i la diversitat de perfils professionals que busquen els estudis. Una tracció virtuosa en...

Són vàlides les fotos d’un detectiu per a justificar un acomiadament disciplinari?

El cas Un treballador prestava serveis per a una empresa com a operari de neteja. L’abril de 2020, el servei de prevenció de l’empresa li...

Novetats en la jubilació parcial en 2023

Què és la jubilació parcial? La jubilació parcial és aquella iniciada després del compliment dels 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps...

El registre diari de jornada, en el punt mira dels tribunals

L’obligació de «fitxar» (registrar diàriament la jornada de totes les persones treballadores) ha desembocat en nombroses sentències en els tribunals. D’una banda, per l’incompliment de...

El Tribunal Suprem flexibilitza els mitjans de prova per a aplicar el mínim per discapacitat

El grau de discapacitat resulta acreditat mitjançant l’aportació del corresponent certificat o resolució expedits per l’Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o l’òrgan competent...

Deducibilidad dels interessos de demora per a contribuents que realitzen activitats econòmiques

Tant Els interessos de demora conseqüència d’una liquidació practicada en un procediment de comprovació de rendes relatives al desenvolupament de l’activitat, com els reportats per...

Les liquidacions pel IIVTNU i la seva impugnació després de la sentència

Les liquidacions provisionals o definitives per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), que no hagin estat impugnades abans de la...

El desafiament fiscal quant a l’ús mixt de vehicles d’empreses

En l’actualitat, existeixen diverses qüestions fiscals al moment d’utilitzar un vehicle d’empresa en l’àmbit particular i diversos enfocaments en relació amb l’IRPF i IVA que...

La nova normativa pot disparar les peticions d’adaptació de la jornada per el ‘blindatge’ enfront de l’acomiadament dels qui el sol·liciten

Demanar teletreball a l’empara “blinda” expressament nul·litat objectiva o automàtica enfront de l’acomiadament després de l’entrada en vigor el 28 de juny. Demanar teletreball a...

La transposició de la Directiva de digitalització de societats

Amb la transposició de la Directiva de digitalització de societats s’estableix, per primera vegada en l’ordenament jurídic espanyol, la possibilitat de constituir una societat de...

La defunció d’un membre de la família que deixa hereus menors d’edat

Un dels desitjos i preocupacions dels fundadors o membres de l’empresa familiar és que el control del patrimoni i negoci construït amb el seu esforç...


Noves normatives en la matèria de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i els cuidadors

El passat 29 de juny es va publicar en el BOE determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials. Entre les novetats més...

Les sancions per no tenir un canal de denúncies poden arribar al milió d’euros

Dins de tres o sis mesos moltes empreses, en el millor dels casos, hauran de comptar amb una bústia que protegeixi els denunciants de corrupció...

Exempció per reinversió en l’habitatge actual

La reinversió en habitatge habitual és una exempció contemplada en la nostra legislació que possibilita que el guany patrimonial obtingut per la transmissió de l’habitatge habitual no tributi, és a dir, que no pagui imposats pel benefici generat amb la bena. I, quin és el benefici? És la diferència positiva entre el preu de venda i el...

Incentius a la contractació

El pròxim 1 de setembre entren en vigor una sèrie de mesures en matèria d’incentius a la contractació laboral regulades en el Reial decret llei...

Jubilació activa en RETA: Quins requisits ha de complir la contractació del treballador per compte d’altri?

En relació amb la jubilació activa en RETA(*), que permet compatibilitzar el 100% de la pensió amb l’activitat i que requereix la contractació d’un treballador...


Nou pronunciament del Tribunal Suprem sobre les guàrdies localitzades

El Tribunal Suprem reitera que no és temps de treball l’empleat en un sistema de guàrdia localitzada que permet al treballador disposar i organitzar el...

Interessos de demora en el supòsit d’execució de resolució estimatòria amb el deute ingressat per l’obligat

La regularització té per objecte l’eliminació de la reducció de la LISD art.20.2.c aplicada per l’adquisició de participacions en una societat i la incorrecta valoració de l’aixovar...

El nou càlcul del perjudici econòmic en la graduació de sancions

El càlcul del perjudici econòmic es determina pel percentatge existent entre la base de la sanció i la quantia total que hagués hagut d’ingressar-se en...

Individualització dels rendiments corresponents als dividends de participacions adquirides en de guanys

Les participacions socials adquirides amb diners de guanys es plantegen si escau la individualització dels dividends d’aquestes. Amb caràcter previ l’Administració assenyala que per a...

Arrendaments després de la nova Llei d’Habitatge

El próximo día 26 entrará en vigor la nueva ley por el Derecho a la Vivienda. Su principal objetivo es facilitar el acceso a una...

Com es declaren les criptomonedes?

Les criptomonedes han guanyat popularitat en els últims anys i malgrat les seves grans fluctuacions en l’últim any, continuen sent una alternativa financera per a molts contribuents espanyols que busquin en eles dobles, un producte al qual l’afectin encara menys que a la resta les decisions macroeconòmiques que prenguin els països, la geopolítica; i un producte refugi a la temuda ensulsiada de part del sistema bancari occidental. En guanyar protagonisme en el panorama financer mundial,...

El Tribunal Suprem anul·la la decisió d’un pare de desheretar a la seva filla 

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha anul·lat el desheretament d’una filla pel seu pare per falta de proves que s’hagués produït, per part d’ella...

Indemnització superior

S’eleva de nou la indemnització legal en un acomiadament improcedent per sobre del límit establert per llei. Complement indemnitzatori Com saben, existeix una tendència recent...


La inspecció comptable dels obligats tributaris a debat

El passat 13 de març el Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats va publicar les esmenes al Projecte de Llei per la qual es modifica...

Pot l’empresa reclamar els pagaments de salaris excessius realitzats per error?

Es pot quan no existeixi controvèrsia sobre l’existència del deute i es tracti de quantitats líquides i exigible. Cas pràctic Després d’una subrogació empresarial i...

La governança fiscal: és una prioritat per als consells d’administració

Els canvis normatius introduïts en l’última dècada han impulsat la importància donada a la governança fiscal en els òrgans de govern i alta direcció de...


Reforma de les pensions

A partir del 1-4-2023, l’RDL 2/2023 que recull modificacions relacionades amb el sistema de pensions, entre les quals destaquen: Increment del topall màxim de cotització...


Subvenció Programa MOVES III. Vehicles elèctrics i instal·lacions

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va aprovar en el seu Reial decret 266/2021, de 13 abril la concessió directa...

Els deutes amb Hisenda de fins a 50.000 € es podran fraccionar o ajornar sense aportar garanties

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública elevarà el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris de 30.000...

Llei que obliga a implantar un canal de denúncies en l’empresa

S’acaba de publicar en el BOE la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions...

Els tribunals obren la porta a les indemnitzacions dissuasives en cas d’acomiadament

Una recent sentència del TSJ de Catalunya del passat 30 de gener, han desfermat la tempesta en concedir a un treballador amb una indemnització addicional...

Les empreses que es fusionin hauran d’estar al dia en els seus pagaments a Hisenda

Les societats que formin part d’un procés de fusió empresarial, tant dins d’Espanya com en operacions transfrontereres, hauran d’estar al dia en els seus pagaments...

Quines implicacions tindrà per a la seva empresa el nou augment del 8% del SMI fins als 1.080 €?

A principis de febrer es va donar a conèixer la notícia que el Salari Mínim Interprofessional -SMI- pujaria un 8% fins a aconseguir els 1.080...

El sistema de recuperació de punts de la DGT podria ser il·legal, segons el parer del TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha considerat en una sentència que el mètode utilitzat per la DGT per al repartiment de cursos...

Deducibilidad del salari del soci únic i administrador

En el present cas de Castella i Lleó se suscita la controvèrsia sobre si és deduïble o no en l’Impost de Societats el sou o...

Incentius a la contractació laboral

El passat 11 de gener, es va publicar en l’RDL 1/2023, l’objectiu del qual és simplificar el sistema d’incentius a la contractació i augmentar la...

El treballador ja no estarà obligat a lliurar a l’empresa la seva baixa mèdica

Els metges només emetran la còpia del comunicat per a l’empleat, al qual la companyia haurà d’accedir telemàticament. La mesura entrarà en vigor quan es...

Mesures dirigides a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

A fi de contenir els preus i fer costat als ciutadans i empreses més afectats, s’ha aprovat l’RDL 20/2022, que recull mesures de suport aplicables,...

Pressupostos Generals de l’Estat 2023

Amb data 24-12-2022, s’ha publicat en el BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 (L 31/2022). A continuació, recollim les...

Any 2023: Pròrroga de la suspensió de dissolució per pèrdues

En 2023, una vegada formulades els comptes anuals de l’exercici 2022, quan compari l’import del patrimoni net amb el capital social per a comprovar si...

El Constitucional condemna a Hisenda per utilitzar només les notificacions electròniques

El Constitucional condemna a Hisenda per utilitzar només les notificacions electròniques El màxim tribunal dona la raó a una empresa perseguida per Hisenda per culpa...

El Govern aprova l’avantprojecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Administrativa Independent de Defensa del Client Financer

Segons ha informat el Govern, la creació de l’Autoritat incrementarà la protecció dels ciutadans com a clients financers, podran presentar les seves reclamacions de manera...

El Gobierno alivia la carga hipotecaria de las familias vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete normativo, negociado con las patronales bancarias, que permitirá aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o...

S’amplia fins a desembre de 2023 la línia d’avals ICO per a garantir la liquiditat d’autònoms i empreses

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat que s’establirà un Codi de Bones Pràctiques per a alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris...

En una recent sentència, l’Audiència Nacional admet la deducibilidad de les retribucions de consellers i administradores, sempre que es compleixi la normativa mercantil, evitant criteris excessivament formalistes

La Inspecció d’Hisenda ve discutint des de fa anys la deducibilidad de la retribució de consellers i administradors quan no es compleix (de forma molt restrictiva) la...

La primera Llei de Startups de la UE entrés en vigor al gener a Espanya després de quatre anys d’intensos debats

El Congrés aprovava aquest dijous el projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, la coneguda i esperada Llei de Startups, que neix...

Plusvàlua municipal: Es reclamarà abans del 25 de novembre

El Tribunal de la UE considera que la norma que regula la indemnització per responsabilitat patrimonial és contrària al dret de la UE. Això obre...

Obligació d’incloure en la memòria i en la pàgina web corporativa informació rellevant sobre factures i pagaments a proveïdors

Com ja hem anat informant en diverses circulars, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (Llei Crea i Creix), implementa...

Segon termini de l’IRPF 2021

Tots aquells contribuents persones físiques, que hagin fraccionat el pagament de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici...

Règim de devolució mensual de l’IVA

Durant el mes de novembre, les empreses poden acollir-se al Règim de devolució mensual d’IVA (REDEME), presentant una declaració censal (model 036). Així, a partir...

L’assegurança serà obligatòria per als patinets elèctrics i les bicicletes elèctriques

Aquest any 2021 s’han produït 13 morts en el us dels vehicle de mobilitat personal (VMP), més del sobre que en el any 2020, recollint...

En el 2024, les multinacionals hauran de detallar quants impostos pagarà en cada país

El Congrés ha consolidat l’any 2024 per a començar a aplicar l’informe de transparència fiscal país per país que obligarà les multinacionals a detallar el...

Las facturas electrónicas serán obligatorias para todas las empresas

El passat 29 de setembre de 2022 va ser publicat en el BOE l’obligació, per a tots els empresaris i professionals, d’expedir, remetre i rebre...

Novedades de la Ley Crea y Crece para evitar la Morosidad

La nova Llei Crea i Creix està a punt de publicar-se en el BOE. Forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el...

S’aprova el Reial decret llei de millora de les condicions de les treballadores de la llar

Aquesta setmana el Consell de Ministeris va aprovar el Decret llei per a la millora de les condicions de treball i de la Seguretat Social...

Els pagaments en efectiu

La utilització d’efectiu és necessària en qualsevol economia i fonamental per a les petites transaccions. Malgrat aquest fet, a l’hora de pagar en efectiu una...

Sobre els drets dels socis minoritaris en les societats de responsabilitat limitada

Quant als drets mínims, tots els socis minoritaris tindran com a mínim els següents drets, pel simple fet de ser socis, que legalment es preveuen:...

Les empreses tecnològiques aposten per la formació del l’empleat

El sector tecnològic s’ha convertit en una font de creació d’ocupació de qualitat i ben remunerat, amb perfils tècnics que costa atreure i, sobretot, retenir...

Entra en vigor la reforma del Codi Penal que castiga el furt fins a 18 mesos de presó

Dilluns que ve entri en vigor la reforma del Codi Penal que preveu penes de presó de fins a 18 mesos per a petits furts...

Aquest dijous el Congrés votarà pla d’estalvi energètic i altres dos decrets

Aquesta setmana el Ple del Congrés celebrarà una sessió extraordinària per a convalidar el pla amb les mesures d’estalvi i altres dos decrets llei, a...

La nova protecció dels drets fonamentals: igualtat i no discriminació

El passat 13 de juliol de 2022 es va publicar la nova Llei Integral per a la Igualtat de tracte i la no discriminació. A...

Un jutjat de Cantàbria, cancel·la els deutes d’un matrimoni que es va arruïnar durant la pandèmia

El Jutjat de Primera Instància núm. 12 de la ciutat Santander ha perdonat tots els deutes pendents d’un matrimoni de la ciutat que es va...

Existeixen diferències entre responsable legal, soci capitalista o soci treballador d’una Societat?

Un representant legal, és la persona que actua en nom d’una altra, ja sigui en nom d’una persona natural o d’una persona jurídica. Per això...

És possible rectificar l’autoliquidació fora del termini de presentació?

Segons ha anunciat, l’Administració, resoldrà incrementar les quotes per IVA a la importació declarat per una entitat en els exercicis 2008 i 2009. Sense oblidar-se...

Embargament de salaris i indemnitzacions

Què és l’embargament de salaris? L’embargament del salari és la tècnica per la qual es possibilita a l’ocupador a retenir al treballador parteix dels seus...

El nou sistema de cotització

El pas dimecres 27 es va aprovar la nova vigència per a entrar en vigor l’1 de gener del 2023 i finalitzarà el 2032. El...

Hisenda fiscalitzarà el nou sistema de cotització dels autònoms

Des de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), posa fi al procés de negociació d’un nou sistema de cotització dels treballadors per compte propi. L’acord s’emportarà...

La seva empresa va distribuir un dividint a compte a finals de l’any passat. Com afecta aquest repartiment a la reserva de capitalització computable en el IS?

La reserva de capitalització. Com sap, les empreses poden gaudir en el seu Impost de societats (IS) d’una reducció del 10% de la quantia en la...

Noves pròrrogues i mesures anticrisi aprovades pel Govern

El passat 25 de juny ha entrat en vigor el nou Reial decret llei 11/2022. Les tres raons que aproven aquest urgent són: 1. El...

Pròrroga de mesures per a fer front a la vulnerabilitat social i econòmica derivada de la guerra a Ucraïna

La persistència del conflicte continua afectant, de manera considerable, al nivell general de preus, a través principalment del gas natural, els carburants i els aliments,...

¿I si no puc tornar els meus préstecs ICO?

El sector bancari observa amb preocupació l’arriba del final de les carència en els crèdits elevats. Es preveu que les empreses esperaran al inici d’aquest...

Ràtio del deute empresa

A l’hora de prendre és imprescindible  que l’empresa tingui amb compte que el ràtio de qualitat del deute. Aquest eina li permet conèixer el màxim...

Les empreses es llancen al metavers: quines qüestions legals han de tenir en compte?

El món paral·lel virtual creat amb el metavers suposa tot un repte des del punt de vista jurídic. En aquest article es desgranen les implicacions legals...

Incorporació de nous mitjans digitals en el desenvolupament dels procediments tributaris

Amb efectes des del 17-6-2020, sincorpora lús de la videoconferència, o sistema similar, als procediments daplicació dels tributs. Per tal d’afavorir l’exercici dels drets i...

Regularització voluntària dels deutes vinculats a delicte

S’aproven els models per a la regularització voluntària de liquidacions en cas que hi hagi indicis de delicte contra la Hisenda Pública; i s’estableixen les condicions...

Activitat d’arrendament de diferents immobles

Encara que es facin diferents arrendaments, inclòs el d’immobles per hores o dies, si per a la seva ordenació s’utilitza almenys una persona empleada amb...

Amb quines eines concursals l’empresa familiar compta per superar la crisi del COVID-19?

L’estat d’alarma ha provocat la paralització de l’activitat a molts sectors a què es dedica l’empresa familiar i un consegüent descens en els ingressos. Amb motiu...

L’economia a l’era post-COVID-19: la visió legal de la transformació digital accelerada

Analitzem, des de totes les àrees del dret empresarial, els principals reptes digitals i tecnològics que afrontaran les companyies després de la pandèmia, oferint possibles...

CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS (ATUR)

El cessament d’activitat dels autònoms , la prestació va finalitzar el 30/06/2020. Amb el RDL 24/2020 publicat el 27/06/2020, que seguir-la percebent, han de fer una nova sol·licitud entre...

El Pla d’Igualtat per a empreses de més de 50 treballadors és obligatori des de demà

El 8 de març del 2022 es compleix el termini per al Pla d’Igualtat en empreses de més de 50 empleats. Des d’aquell moment, totes les empreses amb...

S’obren els terminis de sol·licitud dels Fons Europeus per a empreses de +10 empleats

Per als que ja els han sol·licitat amb Performanze.  La resolució final d’agents digitalitzadors per part de la UE ha aprovat Performanze (Planning, Strategy And...

Transport per carretera: control de temps de conducció i descans

Amb data 22-3-2022, s’ha publicat la Resol DG de Transport Terrestre 18-3-22 , per la qual s’estableixen les normes per als controls mínims sobre les jornades de...

La tan discutida reforma laboral

La convalidació de la reforma laboral pel Congrés dels Diputats que ja havia vist la llum en format Reial Decret Llei el 28 de desembre...

Reconeguda la relació laboral entre 150 repartidors i una empresa de comandes a domicili

El Jutjat social núm. 4 d’Oviedo ha reconegut l’existència de relació laboral entre una coneguda empresa de comandes a domicili i 150 repartidors que solen fer...

Pròrroga dels ERTE COVID fins al 31 de març

Es prorroguen automàticament fins al 31-3-2022 els ERTE de limitació i impediment i els ERTE ETOP COVID vigents a 28-2-2022, podent accedir a exoneracions a...

¿Puedo ampliar el plazo de mi hipoteca si tengo problemas para pagarla?

La subida del euríbor y la inflación han despertado a un fantasma: la morosidad. No es nuevo que las subidas de los precios en general y...

El Tribunal Suprem reclama una classificació administrativa més clara per als Vehicles de Mobilitat Personal

La Sala confirma una sentència de l’Audiència Provincial de Múrcia, que va absoldre una dona d’un delicte de conducció sense permís o llicència en entendre...

2022, un any prometedor pel M&A malgrat la incertesa

Les operacions més significatives han estat en sectors regulats com l’energètic, el d’infraestructures, el farmacèutic o el d’assegurances. 2021 ha estat un exercici rècord, un...

El pla d’Escrivà per als autònoms puja de 4.200 a 15.200 euros, la quota anual màxima en nou anys

Investigadors de l’Ivie alerten de les inequitats del nou model i proposen fer servir els rendiments fiscals com a base de cotització però un únic...

Si teniu un cotxe de més de 15 anys, teniu un problema

A partir del 2023 augmentaran les restriccions a aquests vehicles, ja que serà obligatori que tots els municipis amb més de 50.000 habitants comptin amb...

La generació de pèrdues pot suposar la nul·litat del rebut de l’IAE

En els darrers mesos s’han publicat diversos pronunciaments en què els nostres tribunals han qüestionat les liquidacions de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de 2020...

Es prolonga la suspensió del règim de dissolució per pèrdues i el deure del deutor de sol·licitar la declaració de concurs de creditors

El  Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació , publicat al BOE del...

Índex de Preus de Consum (IPC).

Principals resultats La taxa de variació anual de l’IPC del mes de desembre se situa al 6,5%, un punt per sobre de la registrada al...

La reducció forçosa del període i objecte de l’IAE durant la pandèmia, justifica sobradament, la devolució del que ha pagat una empresa hostalera el 2020

En rigor, no és una bonificació, sinó una devolució deguda, d’ingressos derivats de fet imposable no produït, davant del tancament dels locals durant la pràctica...

Acomiadament: quan comença el termini de caducitat si el treballador no recull el burofax però sí que presenta papereta de conciliació?

Comunicat l’acomiadament per burofax a una treballadora, si dins el termini en què l’hagués pogutrecollir a Correus es prova que va presentar papereta de conciliació...

Valor de referència de limmoble

És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es fan davant...

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

La plusvàlua després del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre. El 9 de novembre de 2021 es publica al BOE el Reial decret...

La justícia europea considera il·legal que Espanya obligui a declarar béns a l’estranger

El TJUE sosté que les restriccions a la lliure circulació de capitals que imposa la legislació espanyola «són desproporcionades» El Tribunal de Justícia de la...

Two Five Gloves arriba a 74.000 euros el 2020 i apunta a duplicar vendes el 2021

La companyia de guants de futbol fundada per l’advocat i el porter Joan Compte ha augmentat les vendes en tot just un any i mig...

Avui entren en vigor les noves quanties de les sancions per infraccions laborals

La Llei 10/2021, 9 jul., de treball a distància, va modificar l’article 40 LISOS, per incrementar un 20% totes sancions , amb efectes a partir de l’1...

Publicada la pròrroga dels ERTE fins al 28 de febrer de 2022

Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat...

L’amortització d’immobles arrendats adquirits per herència o donació es calcula sobre el valor declarat a l’impost sobre successions

El Tribunal Suprem contradiu el criteri administratiu, en virtut del qual l’amortització es calcula sobre els impostos pagats a l’herència o donació i els costos...

Una bateria de novetats legals per a l’economia digital a la recta final de l’any

La recta final del 2021 arribarà carregada de novetats legals al terreny digital. Són nombroses les iniciatives legislatives en marxa que faran nous passos en els...

S’aproven mesures fiscals per impulsar l’eficiència energètica dels habitatges

Les mesures consisteixen en deduccions a l’IRPF del 20%, 40% o 60% per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en...

IVA i serveis prestats per una xarxa social als usuaris

La DGT declara que no hi ha fet imposable de l’IVA en la prestació de serveis que es presten als usuaris d’una xarxa social a...

Es pot assimilar la incapacitat temporal a la discapacitat per declarar l’acomiadament nul?

El TS, en unificació de doctrina, confirma la sentència d’instància perquè no cal sostenir un acomiadament no justificat constitueixi una lesió de drets fonamentals, encara...

Llei de Successions i Donacions Catalunya

La LLEI 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen...

Llegat a favor de vídua: Doctrina sobre això

El TS assenyala que el llegat està subordinat al pagament dels legítims, i si escau dels deutes i, per aquest motiu, el lliurament del llegat...

Requisits per a l’extinció de la pensió compensatòria

L’AP acorda l’extinció de la pensió compensatòria reconeguda a l’esposa com a conseqüència del divorci, ja que la situació econòmica de la beneficiària ha experimentat...

Reforma del sistema públic de pensions

Llei 21/2021, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de...

Llei per a la Reforma del Mercat de Treball

Amb vigència des del 31-12-2021 es publica el RDL 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i...

Novetats laborals de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022

La Llei de Pressupostos recull una sèrie de mesures de caràcter laboral, com són les bases i els tipus de cotització per al 2022, les...

Les claus de la nova Llei de la Cadena Alimentària

Per tercera vegada en menys de dos anys es produeix un canvi legislatiu de gran importància a la llei més important per al sector alimentari...

Deures tributaris formals de principis de 2022

Repassem algunes de les obligacions tributàries formals principals que les empreses han de complir a principis de 2022 per garantir l’aplicació de determinats incentius o règims...

El Consell de Ministres amplia el termini de sol·licitud d’avals ICO i modifica el Codi de Bones Pràctiques

El Consell de Ministres ha acordat estendre el termini de sol·licitud del finançament avalat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), CESCE o CERSA (el finançament...

Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022

Publicada la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 Els pressupostos per a l’any 2022 pretenen consolidar...

Brussel·les proposa un tipus mínim del 15% a les grans empreses i limitar les empreses pantalla a la UE

La Comissió Europea ha proposat una directiva que asseguri el tipus mínim efectiu del 15% per a grans empreses, a més de mesures per eliminar...

La Llei de Startups preveu la gratuïtat dels tràmits de constitució de les empreses emergents

El Consell de Ministres de divendres passat va aprovar la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les...

El Consell de Ministres amplia el termini de sol·licitud d’avals ICO i modifica el Codi de Bones Pràctiques

El Consell de Ministres ha acordat estendre el termini de sol·licitud del finançament avalat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), CESCE o CERSA (el finançament...

Mèxic exposa el Paquet Financer 2022

El passat 8 de setembre del 2021, la Secretaria d’Hisenda i Crèdit Públic va presentar davant la Cambra de Diputats el denominat Paquet Econòmic per...

El Banc d’Espanya habilita el registre de proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics

Aquest registre, que es va regular a Espanya el mes d’abril passat amb l’objectiu d’adaptar la normativa espanyola a la V Directiva en matèria de...

El Govern aprova la reforma de la plusvàlua municipal

La nova norma estableix amb caràcter general que la base imposable de la plusvàlua municipal serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl...

Modificacions de la normativa de consumidors i usuaris (Reial decret llei 24/2021)

El passat 3 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre que modifica, entre altres...

Obert el tràmit per demanar els ajuts a la solvència empresarial

En data 11 de novembre ha estat publicada en el DOGC la disposició següent: Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a...

Mèxic presenta el Paquet Econòmic per 2022 amb importants novetats fiscals

El 8 de setembre de 2021, la Secretaria d’Hisenda i Crèdit Públic va presentar davant la Cambra de Diputats el denominat Paquet Econòmic per 2022....

Migració de Direcció Electrònica Habilitada (DEH) a adreça electrònica habilitada única (Dehu)

A partir del 2021.09.06,  TOTS  les notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària estaran disponibles a l’adreça electrònica habilitada única (en endavant Dehu). Actualment les notificacions de l’AEAT...

La setmana laboral híbrida es presenta com a part de la reincorporació a la feina en la nova normalitat

La setmana laboral híbrida, amb dos o tres dies de teletreball, es presenta com una de les tendències d’ocupació de la nova normalitat després de...

Una treballadora pot canviar de centre de treball per conciliar la seva vida familiar

El TSJ de Galícia va estimar un recurs interposat per una treballadora que va sol·licitar a la seva empresa la possibilitat d’adaptar el seu horari...

La CEOE reitera, després de ser convocada per Treball, que no és el moment de pujar el SMI

La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha reiterat que no considera que sigui moment per pujar el salari mínim interprofessional (SMI), després de ser convocada...

Validesa de clàusula de limitació de la responsabilitat en contracte d’obra

El TS considera que la clàusula de el contracte d’obra que limita la responsabilitat contractual de l’arquitecte en relació amb el promotor és vàlida sempre...

El TS es pronuncia sobre el registre erroni d’ingressos i despeses

No és possible que l’Administració tributària imputi temporalment les despeses comptabilitzades segons el criteri de la meritaciói no faci el mateix amb els ingressos comptabilitzats...

IVA: no subjecció de transmissions de branques d’activitat

Declara el TEAC que en una reducció de capital amb devolució d’aportacions, no és d’aplicació la no subjecció a l’IVA si la transmissió no comprèn...

Acomiadament per causes econòmiques: Com s’acredita la disminució d’ingressos?

El TS, en la seva sentència de 26 de juny, declara que en l’acomiadament individual per causes econòmiques no s’exigeix ​​acreditar la disminució d’ingressos mitjançant...

Aixovar domèstic: nou criteri de valoració a efectes d’ISD

El TS canvia el sistema de valoració de l’aixovar domèstic, i estableix que, per determinar la base imposable de l’ISD, l’aixovar domèstic representa el 3%...

El Tribunal Suprem estableix el marge net com a criteri a seguir per al càlcul de la indemnització per clientela en el contracte de distribució

El Tribunal Suprem ha tancat la discussió que existia sobre si la indemnització per clientela ha de calcular sobre la base de l’marge brut o...

Les empreses han de preparar-se per la seva nova obligació de registre salarial

En els últims anys s’ha reforçat l’interès per lluitar de manera efectiva contra la bretxa retributiva entre dones i homes. Seguint el fil de la recomanació...

Exempció per reinversió en habitatge habitual: terminis a conseqüència de l’coronavirus

La DGT declara que en l’exempció per reinversió en habitatge habitual, el còmput de l’termini de dos anys previst per a la reinversió en un...

Delicte de frau de prestacions a la Seguretat Social

El TS declara que l’estructura de l’delicte objecte de condemna és la pròpia d’un delicte d’estafa, ja que ha de concórrer una estratègia enganyosa dirigida...

El text refós de la Llei Concursal no deroga les mesures concursals aprovades en ocasió de la crisi de l’COVID-19

Recollim a continuació les principals novetats que presenta el Text refós de la Llei Concursal (TRLConc), publicat al BOE de l’7 de maig de 2020...

Coneix els avantatges de l’preconcurs? Molt importants per «el dia després»

Si la seva companyia està travessant una delicada situació financera i el seu patrimoni net es veu minorat de forma alarmant per pèrdues acumulades procedents...

Còmput de l’termini per a la interposició de recurs contenciós quan la resolució administrativa es notifica a l’agost

Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-administratiu, Sentència 2 juliol 2020 L’Alt Tribunal dóna resposta a la qüestió d’interès cassacional plantejada, en relació amb l’inici de l’termini...

Nova normativa sobre els fons de pensions d’ocupació

S’ha publicat al BOE, amb vigència de 2020.08.08, el RD 738/2020, pel qual es modifiquen el Reglament de plans i fons de pensions i el...

Stock Options i aplicació de reducció per rendiment irregular

El TSJ Catalunya entén que les opcions sobre accions són un complement salarial a les quals s’aplica la reducció per rendiment irregular quan el període...

El Govern prepara nous i majors incentius per endarrerir voluntàriament la jubilació

El ministre Escrivà avança que el dèficit de la Seguretat Social s’elevarà a el 2% de l’PIB, per la pandèmia, per tornar a l’entorn de...

Catalunya aprova una llei per limitar els preus de l’lloguer que neix a la corda fluixa

Catalunya s’ha convertit avui en la primera comunitat autònoma en legislar per posar límit als preus de l’lloguer residencial en el mercat lliure. La norma,...

Revocació de llegat: validesa i eficàcia

El TS declara la plena validesa i eficàcia de l’llegat concedit, ja que la testadora sempre va conservar la seva voluntat de transmetre mortis causa...

La Seguretat Social recula: si hi ha tarifa plana per a autònoms societaris

Modifica el criteri que havia prevalgut fins ara i que denegava la tarifa plana als autònoms societaris. Tres sentències de Tribunal Suprem han estat necessàries...

Pagament fraccionat a compte de l’IRPF i ingrés a compte trimestral de l’IVA el 2020: Estat d’alarma

La DGT estableix que les quantitats calculades en funció de la normativa de cada impost es veuran reduïdes proporcionalment en funció dels dies naturals de...

MSCT: el canvi de retribució no és suficient per resoldre el contracte

El TS estima el recurs empresarial i revoca la sentència d’instància perquè quan es tracta d’una rebaixa retributiva l’existència de perjudici resulta difícil de negar. Així,...

La nova pròrroga dels ERTO

La norma regula les noves figures de ERTE per impediment i ERTE per limitacions. Es mantenen altres previsions com són els límits relacionats amb el repartiment...

La Fiscalia publica una instrucció per expulsar els okupes de forma urgent

La Fiscalia General de l’Estat ha publicat aquest dimarts una instrucció (LA LLEI 671/2020) per unificar criteris i actuar «amb la major urgència» en els casos d’ocupació d’immobles. Una «realitat...

La «Volta a l’ERTO»

Les empreses que s’estiguin veient afectades pels rebrots de COVID-19 i l’enduriment d’algunes mesures i restriccions administratives podrien valorar l’aplicació d’un expedient de regulació temporal...

Resum de el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de Treball a Distància

Després d’un llarg procés de negociació entre el Govern i els agents socials avui s’ha publicat finalment al BOE, el Reial decret llei (RDL) 28/2020,...

El Suprem impedeix a Hisenda registrar domicilis o empreses “per veure què es troba”

L’alt tribunal nega a el fisc la possibilitat d’entrar en seus empresarials o habitatges particulars sota l’argument que el propietari tributa per sota de la...

Una nova sentència declara nul un acomiadament causat per la crisi de l’Covid

Un jutjat de Barcelona rebutja que el cessament sigui sol improcedent i condemna a una empresa a la readmissió de l’empleat. Continua el degoteig de...

Un jutge suspèn de forma cautelar el pagament de la renda fins que no es permeti reobrir el local d’oci

El president de l’Cercle d’Empresaris d’Oci Nocturn i d’Espectacles de Madrid, Tito Pajares, informa en una nota de premsa que ha obtingut un acte sobre...

Actualització tipus quotes RETA any 2020

Actualització dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la seguretat social...

Teletrabajo: La importancia de un buen acuerdo

Para evitar posibles problemas legales en torno al trabajo a distancia o el teletrabajo, resulta esencial adoptar acuerdos entre empresas y empleados que regulen adecuadamente...

Segona onada de normes per impulsar la solvència empresarial

Nou Reial Decret-llei de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i solvència d’empreses i treballadors autònoms en els àmbits financer i concursal. El...

Nou subsidi per a aturats que hagin esgotat la seva prestació i per al personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura

S’aprova un nou subsidi excepcional d’atur de 430 euros, fins el 31 de gener de 2021, per als que haguessin esgotat totes les prestacions entre...

L’Audiència Nacional condemna a una empresa a reposar als treballadors els tiquets menjar que va suprimir durant el confinament

L’Audiència Nacional condemna a una empresa a reposar als treballadors els tiquets menjar que va suprimir durant el confinament . Els treballadors tenen dret a percebre...

Mesures de final d’any contra els efectes de l’Covid-19

Avui ha estat publicat al BOE el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que, entre altres mesures, ha introduït noves normes fiscals per...

Nota informativa de pressupostos generals de l’Estat per a 2021

Al BOE de 31 de desembre de 2020 s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021...

Mesures Laborals 2021

Com és costum, la Llei de Pressupostos recull un seguit de mesures de caràcter laboral, com són, entre altres, les bases i tipus de cotització...

Directiva (UE) 2018/822 Intercanvi Informació DAC6

En el Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2020 s’ha publicat la llei que transposa a l’ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/822...

Recomanacions davant l’impacte de l’COVID-19 en les operacions vinculades

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el 18 de diciembre de 2020 una guía para aclarar e ilustrar de modo...

Arriba el tren dels fons europeus per a la recuperació

Noves eines legals per aturar la camí cap els diners europeus a través de la simplificació de tràmits administratius. La crisi sanitària que ens acompanya...

La reforma de les pensions busca retardar dos anys l’edat real de jubilació per al 2050

Govern i agents socials van arribar aquest dilluns un esperat acord sobre la reforma de les pensions, que suposarà l’enduriment de les penalitzacions a la...

Espanya manté el major Impost sobre Successions amb taxes que arriben fins al 81,6%

Espanya manté el Impost sobre Successions i Donacions (ISD) amb major pressió, que arriba a aconseguir un tipus màxim de el 81,6%. Dels països de l’entorn, només s’acosta Bèlgica ,...

S’aprova l’Informe de l’Avantprojecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents – LLEI DE startups

El Govern ha aprovat el citat Avantprojecte de llei que conté una sèrie de mesures destinades a fomentar la creació i relocalització d’empreses emergents a Espanya amb...

Ordre HAC / 5/2021, de 13 de gener, per la qual s’estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

BOE 14 gener 2021 En l’actualitat són múltiples i de diferent índole les situacions excepcionals que s’han anat presentant en les diferents esferes de la vida...

Pla Anual de Control Tributari i Aduanero de 2021

Al BOE d’1 de febrer de 2021 es publica la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració...

Projecte de Llei contra el frau fiscal

Es prohibeixen els pagaments en metàl·lic superiors a 1.000 €, el programari que permeti manipular dades comptables i les amnisties fiscals, s’estableixen noves obligacions d’informació...

Brussel·les autoritza a Espanya el nou marc per donar ajudes directes

Economia manté el seu pla perquè la banca assumeixi la seva part de les lleves en els crèdits ICO La Comissió Europea (CE) ha aprovat...

Flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

D’acord amb l’article 8 de l’RDL 35/2020, es podran ajornar els pagaments d’impostos de totes aquelles autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi  des del...

Continua la inquietud sobre la suposada prohibició d’acomiadar per causes de l’Covid-19

La suposada prohibició d’acomiadar segueix sent objecte d’interpretacions contradictòries per part dels tribunals laborals. En temps de dubte econòmica, la polèmica clàusula que pretén limitar els...

Criteris de la DGT sobre l’IRPF davant de situacions provocades pel COVID-19

La percepció de prestacions per cessament d’activitat d’autònom, o per ERTO, la reinversió en habitatge habitual o en rendes vitalícies, els dies d’exercici de l’activitat...

El Tribunal Suprem confirma la pena d’un any de presó a un empresari que va accedir en reiterades ocasions a l’correu electrònic particular d’un treballador

El Ple de la Sala Segona dicta una sentència per unanimitat -amb ponència del seu president, Manuel Marchena- on confirma la condemna a un empresari...

El Tribunal Suprem confirma la pena d’un any de presó a un empresari que va accedir en reiterades ocasions a l’correu electrònic particular d’un treballador

El Ple de la Sala Segona dicta una sentència per unanimitat -amb ponència del seu president, Manuel Marchena- on confirma la condemna a un empresari...

Com veure la teva vida laboral a la nova web de la Seguretat Social

Com veure la teva vida laboral a la nova web de la Seguretat SociaLas jornades treballades, en quina empresa, el que s’ha cobrat i altres...

El Govern amplia tres mesos més les mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia sobre contractes de lloguer d’habitatge i desnonaments

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un Reial-decret llei, l’ampliació per tres mesos més de les mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia...

La inversió en societats de capital risc i el seu impacte en el règim d’empresa familiar

Les societats de capital risc (SCR) són entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat que obtenen capital d’una sèrie d’inversors l’objecte principal consisteix en la presa...

Llum verda a el Projecte de Llei Orgànica per aplicar el Reglament europeu que crea un Fiscalia Europea

El Ple de Congrés ha aprovat, amb 198 vots a favor el Projecte de Llei Orgànica d’aplicació de l’Reglament (UE) 2017/1939 de Consell, de 12...

Tributació global / revoltes fiscals

“La tributació ha d’anar a l’una de les nostres economies, que mai deixen d’evolucionar, i de les nostres prioritats” (Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu de la...

Inversors i «business angels» Quins beneficis té comptar amb ells?

Els business angels són inversors que aportant capital i valor afegit a la gestió, permeten impulsar aquells projectes empresarials que té possibilitats de creixement en...

Incentius a la contractació vigents el 2021

Encara que en els últims anys s’han anat reduint els incentius a les cotitzacions socials, continuen existint en bon nombre, tant per a contractes indefinits...

Es concreten els requisits i les quanties de les ajudes directes per a autònoms i pimes

Fins al 31 de desembre de 2021 podrà sol·licitar ajudes directes per al seu negoci, però … Té dret a elles? Quins requisits ha de...

Fins a 31 de desembre i dins de el Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial

Pròrroga de la moratòria concursal fins a 31 de desembre El 14 de març era el dia límit que va establir l’anterior pròrroga de la...

Noves ajudes directes, recapitalitzacions i reestructuració de deutes per a pimes i autònoms

El subsidi serà de fins a 200.000 euros per a autònoms i empreses que hagin perdut a l’almenys un 30% de la seva facturació en...

Conseqüències de la ‘startup’ prèvia a l’entrada d’un inversor

El desembarcament d’inversors en una startup sol portar aparellat un procés de due diligence, cosa per a la que els fundadors de l’negoci han d’estar...

Reial decret Llei2 / 20212

De 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. Les mesures incorporades en aquesta norma tenen per objecte efectuar...

Restabliment de el patrimoni net d’una empresa

Causa de dissolució. Aquesta situació es produeix quan el patrimoni net d’una empresa -la diferència entre l’actiu i el passiu és inferior a la meitat...

Baixa laboral i vacances: ¿es pot viatjar?

Encara que en molts casos la resposta és afirmativa, com pot ser una depressió, hi ha uns límits, ja que la legislació estableix que es...

Quotes de la Seguretat Social i crèdits contra la massa en concurs

El TS considera que perquè perquè les quotes de la Seguretat Social siguin deutes de la massa, els salaris corresponents han de ser imprescindibles per...

Responsabilitat per deutes de l’administrador social

Declara el TS que l’administrador social respon solidàriament de compliment de l’obligació de pagament de les rendes periòdiques i quantitats assimilades posteriors a el moment...

El teletreball: principals qüestions

A causa de la crisi sanitària de l’Covid-19 el teletreball ha passat d’aproximadament el 8% a l’34% durant la pandèmia. Aquesta organització té com a...

Desheretament de legitimaris: criteris

L’AP Barcelona assenyala que el desheretament requereix se li atribueixi a l’desheretat 1 acció o omissió que la llei tipifiqui com bastant per privar-lo de...

Baixa de soci cooperativista amb devolució de capital: Tributació

Assenyala la DGT que la reducció de capital d’una cooperativa derivada de la baixa d’un dels cooperativistes amb devolució de les seves aportacions, constitueix fet...

Validesa d’acomiadament comunicat després de la data indicada en la carta

El TSJ declara que sí són vàlids els acomiadaments disciplinaris comunicats a l’treballador després de la de data d’efectes que consta en la carta d’acomiadament....

COVID-19 – Espanya | De l’1 a el 14 de juny

Aquesta quinzena destaquem la formulació de comptes anuals i l’Impost sobre Societats, la represa de terminis, els judicis telemàtics, el retorn gradual als centres de...

Aprovada la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma

L’estat d’alarma aprovat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha estat novament prorrogat fins al 7 de juny, amb una...

Empreses que s’acullin a Ertes de força major, i reparteixin dividends, podrien fer-los perdre l’exoneració de les quotes.

El Reial decret llei 18/2020 determina que el repartiment de dividends en empreses que s’acullin a el règim especial de ERTO els pot fer perdre...

Deducció de béns d’inversió

La DGT assenyala que la qualificació com a bé d’inversió està condicionat al fet que el seu valor d’adquisició sigui superior a 3.005,06 €. Una...

Inassistència d’un dels socis en Junta universal

L’AP València declara que és nul·la de ple dret, per contravenir l’ordre públic societari, la junta general que se celebra amb el caràcter universal quan...

Suspensió de les estades d’un sanitari amb el seu fill per la seva exposició a l’coronavirus

Un jutjat de Primera Instància ha suspès provisionalment les estades d’un menor amb el seu pare, que exerceix com a professional sanitari en una unitat...

Perspectives i novetats tributàries a Xile

Amb data 28 de gener de 2020, el Congrés finalment va despatxar el Projecte de Modernització Tributària (la “Modernització Tributària”), després d’un any i mig...

Subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal: Procediment

Es regula la forma i terminis de presentació de les sol·licituds, així com la tramitació, pagament de l’subsidi excepcional per desocupació per fi de contracte...

Exempció de transmissió de nua propietat d’habitatge habitual amb reserva de l’usdefruit i lloguer

L’exempció prevista en la LIRPF art.33.4.b no es perd pel fet que la usufructuària, major de 65 anys, llogui a un tercer l’habitatge la seva...

Els autònoms amb prestació reconeguda per cessament d’activitat la cobraran també al maig tot i reobrin els seus negocis

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat a Twitter: “els autònoms que tingueu reconeguda la prestació extraordinària la tornareu a cobrar al mes...

Criteris per a notificacions judicials durant l’estat d’alarma

El CGPJ ha establert que, durant l’estat d’alarma, els òrgans judicials podran notificar les resolucions que dictin, però en els procediments no declarats essencials la...

Adaptació de la prestació de servei públic de Justícia a la pròrroga de l’estat d’alarma

El ministre de Justícia adapta la prestació de servei a la pròrroga de 15 dies de l’estat d’alarma en què no s’apliquen i als criteris...

Modificacions en la regulació dels ERTEs per coronavirus

El RDL 15/2020 estableix, a partir de 23 d’abril, que la força més gran en una activitat essencial pot tenir caràcter parcial i no estendre...

Locals de negoci: moratòria en el pagament de l’lloguer per coronavirus

El RDL 15/2020, de 22 d’abril, estableix la possibilitat de sol·licitar una moratòria obligatòria per al pagament de l’lloguer dels locals de negoci afectes a...

Ajornament en les rendes d’arrendaments d’ús diferent d’habitatge

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, regula l’ajornament en el pagament de...

S’estén el termini per a la presentació i ingrés de declaracions de pimes i autònoms

El 15 d’abril de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 14/2020, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés...

Escissió total de entitat amb immobles

La DGT declara que l’escissió total d’1 entitat separant part dels immobles amb Càrregues de la resta d’immobles per aconseguir dissociar part de l’patrimoni dels...

Modificació de quanties en matèria d’ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Resolució de 6 d’abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d’ajornaments en el...

Inici Campanya Renda i Patrimoni 2019

El dia 1 d’abril s’inicia el període de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2019, i finalitzarà, sigui quin sigui el resultat (a...

Mesures de suport a l’lloguer a causa de l’coronavirus

Amb efectes des de 2020.04.02, s’estableixen diverses mesures de suport a l’lloguer de les famílies i col·lectius més vulnerables, els ingressos s’han vist reduïts per...

Quina opció tenen les empreses per parar la movilitat dels seus treballadors entre el 30 de març i el 9 d’abril.

La Direcció general de Treball, en un criteri interpretatiu no vinculant en relació amb el RDL 10/2020, recorda les mesures que poden adoptar les empreses...

Ajornament de quotes per a empreses i autònoms

Les empreses i treballadors per compte propi poden sol·licitar una moratòria en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social de 6 mesos de durada...

Reial Decret Llei 11/2020 de mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Aquest 2 d’abril, entra en vigor el Reial Decret -Llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries per fer front a l’impacte econòmic...

Criteris interpretatius del permís recuperable i declaració responsable

S’ha publicat el dia 30 de març l’Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de...

Aclariments sobre els ERTEs per força major

La Direcció General de Treball ha emès un criteri dirigit a les CCAA que amplia els criteris anteriors i aclareix determinades qüestions sobre els ERTEs,...

ERTE/ Règim sancionador i reintegrament de les prestacions indegudes

En el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de COVID-19,...

Els treballadors dels serveis no essencials hauran de gaudir de forma obligatòria d’un permís retribuït recuperable

Aquesta mesura no s’aplicarà a les activitats i supòsits llistats en l’annex a la norma, així com tampoc als empleats que ja treballin en remot...

La força major i les causes de suspensió de contracte derivades del *COVID-19 no es podran entendre com a justificatives d’acomiadament

Es publica el Reial decret llei 9/2020 que inclou una sèrie de mesures complementàries al Reial decret llei 8/2020, en el qual es regula la...

Préstamos hipotecarios: Medidas extraordinarias por el coronavirus

El RDL 8/2020, de 8 de marzo, recoge, dentro de otras medidas urgentes adoptadas, se recoge un beneficio fiscal en el ITP y AJD que...

Es pot canviar el sistema de meritació de les pagues extraordinàries?

Assenyala el TS que en casos de successió d’empreses l’empresa adquirent pot imposar un sistema de meritació anual de les pagues extraordinàries, en lloc de...

Conseqüències contractuals derivades de la declaració de l’Estat d’Alarma i els Contractes d’Arrendament per a ús distint d’habitatge

La declaració de l’estat d’alarma pot generar un incompliment massiu en relació amb els contractes d’arrendament de locals comercials, d’oci i restauració l’activitat, d’acord amb...

Mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les que interactuen en els centres de treball.

RESOLUCIÓ TSF / 759/2020, de 22 de març, per la qual s’especifiquen les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries...

Suspensió de l’contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major (ERTE)

INFORMACIÓ ERTE: Suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major: Les seves causes han d’estar motivada directament en pèrdues de l’activitat...

Medidas extraordinarias para personas jurídicas de derecho privado

Durante el periodo del estado de alarma, se permite a todo tipo de sociedades, asociaciones o fundaciones la celebración de sesiones de sus órganos de...

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per...

Consideració d’AT l’aïllament o contagi per coronavirus

La Seguretat Social canvia el criteri anterior i declara que les situacions d’aïllament o contagi de les persones treballadores per compte propi o aliè com...

Exempció de l’pagament de cotitzacions a les empreses que facin ERTEs i no acomiadin

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un conjunt de mesures econòmiques i laborals per afrontar els efectes de l’coronavirus, entre la qual s’inclou...

COVID-19: El Govern espanyol anuncia un reial decret llei de mesures de protecció econòmica i social

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19. Hipoteques, subministraments i...

El Govern aprova mesures per respondre a l’impacte de l’COVID-19, mentre patronal i sindicats acorden les seves propostes

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de...

El Govern declara l’estat d’alarma pel COVID-19 i anuncia la propera aprovació de mesures laborals

S’estableix de forma general la suspensió de l’obertura a públic dels locals i establiments comercials. Igualment s’ha anunciat que s’aprovaran mesures relatives a les regulacions...

COVID-19: Es publica el Reial Decret que declara l’estat d’alarma

El 14 de març de 2020 s’ha publicat el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació...

COVID-19: Es podran ajornar els deutes tributaris de pimes i autònoms fins a 30.000 euros

El 13 de març de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per...

COVID-19: L’Agència Tributària anuncia que ampliarà els terminis dels procediments tributaris

A la pàgina web de l’Agència Tributària s’anuncia que es van a ampliar els terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent. A...

Comunicat de BTS davant la situació provocada pel COVID-19

Em dirigeixo a vosaltres davant aquesta situació d’alerta internacional provocada per l’COVID-19, que ens situa davant d’un escenari desconegut per a tots, persones, empreses, comerços,...

Les quarantenes i contagis per coronavirus s’assimilen a l’accident laboral

Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut...

La Directiva matriu-filial s’oposa a qualsevol gravamen, directe o indirecte, a la societat matriu pels beneficis distribuïts per la seva filial.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) entén que l’aplicació prioritària de la deducció per dividends en relació amb altres deduccions que tenen...

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i / o infectats per coronavirus

El Govern aprova un Reial decret llei pel qual s’assimilen aquests casos a Incapacitat Temporal per accident de treball La prestació equival a l’75% de...

Novetats en el còmput de l’termini per impugnar l’acomiadament quan l’empresa ho notifica per burofax a l’treballador

El Tribunal Suprem acaba de resoldre la controvèrsia sobre el «dies a quo» per al còmput de l’termini d’exercici de l’acció d’acomiadament quan l’empresa notifica...

Les pimes ja estan obligades a tenir un pla d’igualtat

Treball donarà un marge d’adaptació i encara no imposarà les elevades multes Els laboralistes destaquen que les petites empreses encara no estan adaptades Les cions...

Responsabilitat de l’administrador per deutes: presumpció legal de deutes posteriors

Acreditada l’existència del deute i que la societat està sotmesa en causa de dissolució, es presumeix que el deute és posterior a la causa de...

El preavís de cinc dies per a canviar la jornada laboral als treballadors és innegociable

La sentència anul·la un article de el Conveni de Renfe que els va reduir a 48 hores. El període de cinc dies de què disposa...

Validesa de l’descompte de el temps per al cafè o per fumar

L’AN declara vàlida la implantació d’un sistema de registre de jornada que descompta el temps emprat en fumar o en l’esmorzar. Considera que el fet...

El descans de l’entrepà com a temps efectiu de treball

El TS considera que el temps de treball fixat per a l’entrepà no computa com a temps de treball efectiu, ja que no constitueix condició...

Es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix...

La suspensió sense garanties a l’rebre una liquidació d’Hisenda, un pas endavant però no definitiu

El Tribunal Suprem acaba de dictar sentència en relació a la suspensió sense garanties i via de constrenyiment a l’rebre una liquidació d’Hisenda. Ara bé,...

‘Incoterms’ 2020: al gener entren en vigor els nous termes per a la compravenda internacional de mercaderies

L’1 de gener de 2020 entra en vigor la nova versió dels Incoterms (International Commercial Terms) de 2020 de la Cambra de Comerç Internacional (CCI)...

Com afecta el Brexit a les empreses?

Aquest 31 de gener es fa efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) i comença un període transitori, fins al 31...

Difusió de foto de el detingut publicada xarxa social: Intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge

El TS confirma que hi ha intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge per la publicació de la fotografia d’una persona detinguda i...

L’Audiència Nacional avala descomptar el cafè i el cigarret de la jornada

El tribunal rebutja la pretensió de CC OO d’anul·lar els canvis de condicions experimentats en l’empresa Galp per la implantació de l’control de l’registre horari...

L’empresa respon davant Hisenda de les dietes dels seus treballadors en l’IRPF

El Tribunal Suprem fixa doctrina i assenyala que treballador compleix aportant la declaració Hisenda no pot exigir a l’treballador que acrediti la veracitat de les...

Règims especials aplicables a subjectes no residents a la UE

Amb aplicació des del 2021.01.01, es modifica el Rgto UE / 282/2011 com a conseqüència de les modificacions introduïdes en la Directiva 2006/112 / CE...

Hi ha frau en la subcontracta si l’empresa manté “la major part de la gestió de la feina”

El Suprem unifica doctrina i veu cessió il·legal de treballadors quan la principal conserva el domini sobre l’organització de l’activitat. La subcontractació de treballadors serà...

L’Agència Tributària es fixa en grans patrimonis i la venda per internet en el seu pla d’actuació

Crearà un mapa de risc amb empreses controlades per societats que hagin defraudat en el passat. L’Agència Tributària posarà el focus en els nous models...

Simulació d’accident de trànsit per cobrar l’assegurança: Estafa

L’AP Salamanca condemna a quatre membres d’una mateixa família com a autors d’un delicte d’estafa en grau de temptativa delictiva per simular un accident de...

Què passa si l’empresa s’oblida de donar d’alta a un treballador en la Seguretat Social?

Una empresa va tenir els set primers anys de treball d’una empleada sense donar-li d’alta a la Seguretat Social. Des de 1979 una empleada d’Col·legi...

PSOE i Podemos derogaran parcialment la reforma laboral i pujaran els impostos a les rendes més altes

El PSOE i Unidas Podemos han acordat en el seu programa de Govern de coalició derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral del...

Noves mesures urgents en matèria tributària, cadastral i seguretat social per al 2020

Les mesures que es recullen en aquest RDL van des de l’àmbit tributari i cadastral fins a l’àmbit laboral i de seguretat social i estan...

Estimació a preu fet de dietes per desplaçament

El TSJ Múrcia entén que el pagament d’una quantitat fixa mensual de forma independent i sense referència a desplaçaments concrets i justificats, es considera una...

Europa té previst ampliar els casos en què les pimes podran eximir-se de l’IVA

El Consell Europeu aprova un projecte que busca reduir càrregues administratives i delimitar els costos derivats de complir la normativa fiscal d’aquest impost. El Consell...

Cobrament anticipat de pla de pensions per atur de llarga durada

Assenyala la DGT que, a efectes de la possible aplicació de la reducció en cas de cobrament anticipat d’un pla de pensions per desocupació de...

El TSJ de Madrid dicta que un repartidor de Glovo és treballador de l’empresa

La Secció Primera de la Sala del Social de l’TSJ de Madrid estima parcialment el recurs d’un repartidor i revoca la resolució de l’jutjat del...

La justícia flexibilitza l’obligació de l’contribuent de recórrer per via digital

L’alt tribunal de Castella i Lleó creu que el retard d’un recurs electrònic no ho invalida i que aportar a temps en paper dóna peu...

Les parelles de fet no tenen dret a l’permís retribuït per matrimoni

Una sentència de Tribunal Suprem considera que no es pot estendre el permís retribuït previst en el conveni col·lectiu per a matrimonis a les parelles...

El nou conveni fiscal amb els EUA incentiva la repatriació de dividends

El nou pacte de doble imposició, en vigor des d’aquest dimecres, rebaixa les retencions i podria accentuar la bestreta de dividends davant d’una reforma fiscal...

Nou Reglament d’Auditoria: Organització interna dels despatxos i nous reptes

La previsible aprovació de el Nou Reglament d’Auditoria, en el qual es desenvolupen nous requeriments d’organització interna de les Firmes, així com la modificació de...

Despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats

Assenyala la DGT que l’increment de la deducció per maternitat no procedeix respecte de les despeses satisfetes a persones físiques o jurídiques que desenvolupen tasques...

Com estalviar en l’Impost sobre Societats de l’2019

Ens anem acostant a la fi d’any, el moment d’aprofitar les oportunitats per rebaixar el cost fiscal de l’Impost sobre Societats Un cop més arriba...

Planifica la declaració d’IRPF de 2019 abans que acabi l’any

Consells per reduir la seva factura fiscal en l’IRPF de 2019. Incloïm a continuació una sèrie d’advertències sobre determinats aspectes de l’Impost sobre la Renda...

No s’admeten com a dieta exempta les despeses de desplaçament que consisteixen en quantitats fixes mensuals

-El abonament de quantitats en concepte de dietes i despeses de desplaçament, pretenent l’exempció de les mateixes, ha de ser provada, pel contribuent. En la...

L’Audiència Nacional reconeix el dret dels treballadors de ‘contact center’ a parar cinc minuts per cada hora davant de la pantalla

Els treballadors de sector del contact center han aconseguit guanyar una batalla judicial contra les patronals perquè se’ls reconegui el seu dret a parar cinc...

Comiat una treballadora a Lleida per baixes intermitents justificades després de la sentència de l’Constitucional

Les faltes han d’assolir el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius. El comiat va estar de baixa mèdica en diverses ocasions durant...

Pot prohibir l’empresari gaudir les vacances en determinades dates?

El TSJ assenyala que, com a regla general, les dates de gaudi de les vacances s’han de determinar mitjançant acord individual, sempre amb respecte del...

Canvi de local a habitatge per no existir prohibició expressa en estatuts

La DGRN entén que només es pot negar al propietari el dret al canvi d’ús del seu local a habitatge, quan els estatuts ho prohibeixin...

Permisos laborals eleccions 2019.11.10

Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 2019.11.10 L’Ordre 190...

Formalitats per a concedir teletreball

El TSJ Madrid declara que per realitzar part de la jornada mitjançant teletreball no és suficient la sol·licitud pel treballador sinó que és necessària la...

Relació dels riders amb la plataforma de repartiment: TRADE

El TSJ Madrid considera que no és laboral, sinó típica d’una relació de TRADE. La sentència conté un vot particular favorable a considerar la relació...

IVA: Aplicació del tipus reduït a la fotografia

El TJUE declara que perquè les fotografies es beneficiïn del tipus reduït previst per als objectes d’art, és suficient complir amb els requisits previstos a...

Quina sanció inferior a l’acomiadament es pot imposar si no hi ha conveni col·lectiu aplicable?

El TSJ País Basc entén que la inexistència de conveni col·lectiu aplicable no priva l’empresa de la seva potestat sancionadora que pot exercir d’acord amb...

Transmissió d’immoble sobre el qual no s’ha realitzat cap acte relacionat amb l’activitat econòmica

El TEAC estableix que no formen part del concepte d’activitat econòmica a l’efecte de l’IVA els actes i operacions que siguin conseqüència del simple exercici...

Acomiadament de parella de membre del comitè d’empresa

El TSJ Las Palmas declara que si s’acredita que l’acomiadament s’ha produït com a represàlia a l’activitat sindical de la seva parella sentimental, l’acomiadament es...

Reestructuració de crèdits hipotecaris

Declara el TS que, complint tots els requisits exigits pel Codi de Bones Pràctiques i havent-se adherit l’entitat bancària a aquest, aquesta està obligada a...

Quantia del premi de jubilació per treballadors a temps parcial

El TSJ Andalusia estableix si el conveni col·lectiu no distingeix entre treballadors a temps complet i a temps parcial, la quantia del premi de jubilació...

Societat de guanys: Qualificació de béns

Per poder determinar, a l’hora de procedir a la seva liquidació, quins són els béns que componen la societat de guanys i elaborar correctament l’actiu...

La societat de guanys: Principis generals, administració i gestió

Mitjançant la societat de guanys es fan comuns per als cònjuges els guanys o beneficis obtinguts indistintament per qualsevol d’ells, atribuïts per meitat en dissoldre...

Serveis gratuïts entre societat i el seu soci únic

Assenyala la DGT que quan el soci únic presta serveis sense contraprestació a la societat, l’ajust a valor de mercat determina l’existència d’una aportació de...

Obligacions de facturació per subarrendament d’immobles turístics

La DGT estableix que una persona que subarrenda immobles a particulars amb fins turístics, que resulten exempts d’IVA, no està obligada a emetre factura per...

Procediment sancionador: desaparició d’interrupcions justificades

El TS anul·la la possibilitat de computar com interrupció justificada el temps derivat de l’ordre de completar l’expedient en el procediment inspector associat. L’Associació Espanyola...

Acomiadament de treballadora 8 dies després dels 9 mesos des del naixement de la filla: Nul·litat

El TSJ País Basc considera discriminatori, per raó de sexe, l’acomiadament d’una treballadora quan es produeix 8 dies després d’haver transcorregut 9 mesos des del...

Convocatòria de junta general per correu electrònic

La DGRN considera que és inscriptible la clàusula estatutària que preveu que la convocatòria de junta es faci per correu electrònic amb confirmació de lectura,...

IRPF: Deducció per creació d’ocupació de persones amb discapacitat

La DGT estableix com afecta al càlcul de la mitjana de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat diverses situacions, com la situació d’excedència o...

Expropiació forçosa: consideracions prèvies

La potestat administrativa expropiatòria, així com el negoci jurídic que l’expropiació forçosa constitueix, a través del qual es concreta el seu exercici mitjançant el procediment...

Les empreses no poden deduir l’IVA de certes atencions a clients encara que demostrin tenir relació comercial

– Les entrades per al futbol o les classes de golf per a clients o empleats no són despeses directament relacionades amb el negoci, i,...

Aplicació temporal del dret de separació del soci

L’AP Barcelona considera que, a efectes d’exercitar el dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, el rellevant és la data de...

Transformació en indefinit de contracte d’obra vinculat a una contracta

El TS estableix que un contracte per a obra o servei determinat vinculat a una contracta ha d’entendre transformat en indefinit quan l’expectativa de finalització...

Indemnització a treballador per sobrecàrrega laboral

El TSJ Galícia reconeix a un pediatre una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. El...

Responsabilitat d’administradors per deutes socials en obligacions de tracte successiu

El TS declara que en un contracte de tracte successiu, com l’arrendament de local de negoci, celebrat per la societat amb anterioritat a l’existència de...

Deure d’informació en cas de “swap”

El TS assenyala que el deure d’informació que pesa sobre l’entitat financera incideix directament en la concurrència del requisit de excusabilidad de l’error, ja que...

Notificacions fora del domicili indicat per l’obligat tributari

El TS declara que, en el cas que les notificacions practicades a una tercera persona en un lloc diferent de l’assenyalat per l’obligat tributari o...

Nul·litat del càlcul de pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El TC ha declarat nul el precepte que regula la quantia de les pensions de jubilació procedents del treball a temps parcial per considerar discriminatori...

Exempció de pensions d’incapacitat rebudes a l’estranger

El TS declara que és necessària la qualificació prèvia de l’INSS per a l’exempció de les pensions d’incapacitat rebudes a l’estranger. Una persona física presenta...

Devolució per maternitat o paternitat amb sentència ferma denegatòria

El Ministeri d’Hisenda permet realitzar les devolucions que siguin procedents pel motiu de maternitat o paternitat fins i tot en els casos en que s’hagués...

Bloqueig de la Junta General i dissolució judicial de la societat

El bloqueig de la junta general per l’existència de dos blocs de socis enfrontats, cada un amb el 50% del capital, és causa de dissolució...

Classificació de crèdit per retencions tributàries comunicat tard

El TS entén que, atès que la sentència d’apel·lació va reconèixer que el crèdit comunicat tardanament per l’AEAT constava en la documentació del deutor, no...

Rendiments del treball en espècie: quotes del RETA

La DGT estableix que les quotes del règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) pagades per l’empresa a...

Còmput de permís retribuït per defunció de familiar

Assenyala l’AN que si la mort del familiar es produeix quan el treballador ja ha iniciat la jornada laboral o l’ha finalitzat, el còmput del...

Extinció de propietat horitzontal per ruïna de l’edifici

El TS confirma l’extinció del règim de propietat horitzontal de l’edifici per ruïna econòmica. Es considera que l’import de les obres de reparació superen àmpliament...

Els jutjats de clàusules abusives van dictar un 126,2% més de sentències en el primer trimestre del 2019 que en 2018

El nombre de sentències dictades en el primer trimestre del 2019 pels Jutjats especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament...

Exoneració del passiu insatisfet per persona física: Requisits

El TS entén que no hi ha un intent efectiu i real d’acord extrajudicial de pagaments pel deutor persona física, si l’únic que ofereix als...

Pot aplicar-se la legislació sobre consumidors a un préstec destinat a muntar un negoci?

El TS que no pot aplicar la legislació tuïtiva de la legislació de consumidors respecte dels controls de transparència i abusivitat en els supòsits en...

Responsabilitat del FOGASA en cas d’insolvència

El TS considera que la responsabilitat de FOGASA no deriva de l’acte extintiu o de l’impagament salarial sinó que el fet causant de la mateixa...

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part...

Pensió d’aliments en supòsits de custòdia compartida

La decisió sobre el sistema d’exercici de la guarda i custòdia compartida dels fills comuns condiciona i arrossega la resta de les mesures a adoptar...

Es poden aplicar bonificacions a l’IBI en habitatges de lloguer social?

La DGT considera que les habitatges de lloguer social no es constitueixen en lloc de les entitats públiques o privades dedicades a l’arribada d’habitatges per...

IP: Efectes d’acceptació o repudiació d’una herència

Assenyala la DGT que quan una persona accepta una herència i es converteix en hereu, ha de declarar en el seu autoliquidació els béns heretats...

Deute originària i venda del bé objecte de garantia hipotecària

El TS aclareix el concepte de «deute originari» a l’efecte de determinar quina part del preu obtingut per la realització dels béns o drets afectes...

Indemnització per incompliment de compromisos pactats en acomiadament col·lectiu

El TS declara que, en cas que es condemni a l’empresa a una indemnització de danys i perjudicis per incomplir les obligacions de contractació derivades...

Substitució de retribució dinerària per tiquet de formació d’idiomes: retribució en espècie

Assenyala la DGT que els tiquet nominatius, numerats i intransferibles que una entitat lliura als seus treballadors amb caràcter general per sufragar el cost de...

Còmput d’antiguitat i interrupcions superiors a 20 dies entre Contractes

El TS declara que quan no hi ha una interrupció de temps significativa, ha de ser aplicada la doctrina d’unitat essencial del vincle i computar...

Límits dels pagaments a càrrec del FOGASA

El TS declara que quan una empresa es trobi en un procés concursal, hagi estat declarada insolvent o desapareguda, sent impossible la readmissió, i no...

El Sistema Arbitral de Consum

El Sistema Arbitral de Consum és l’instrument que les administracions públiques posen a disposició dels ciutadans per resoldre extrajudicialment els conflictes que puguin sorgir en...

Prestació per atur i extinció de treball en una altra empresa durant excedència voluntària

El TS declara que quan el contracte s’extingeix durant el període de prova, per al reconeixement de la prestació contributiva d’atur s’exigeix ​​que hagin transcorregut...

Herència a favor d’una entitat estrangera sense ànim de lucre

Declara la DGT que l’herència a favor d’una entitat sense ànim de lucre no queda subjecta a ISD però sí a la modalitat AJD de...

Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament Europeu, en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 2019.05.26

L’Ordre 82 de 26 d’abril de 2019 (DOGC 2019.05.02) regula la participació de les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del...

Imprudència del cap d’equip i recàrrec de prestacions: No procedeix

El TS considera que quan l’accident és degut a la imprudència temerària del cap d’equip, havent adoptat l’empresa les mesures de prevenció, no cap la...

Rendes de treballs realitzats amb anterioritat al desplaçament a Espanya

Assenyala la DGT que les rendes derivades de treballs realitzats a l’estranger amb anterioritat al desplaçament a Espanya no s’entenen obtingudes en aquest territori, de...

Concurs de creditors i devolució de quantitats anticipades

El TS determina la procedència de la devolució de les quantitats anticipades pels compradors d’un habitatge, amb independència que es substituís l’habitatge inicialment adquirida per...

Premi de jubilació en acord municipal: Alteració del règim retributiu

El TS estableix que el premi de jubilació previst en un acord municipal sobre condicions de treball, retribucions i prestacions socials del seu personal funcionari,...

Com tributa la indemnització que rep advocat que cessa com a soci d’empresa?

Assenyala el TSJ València que l’import que rep un advocat, en la seva qualitat de soci d’una mercantil, al qual se cessa anticipadament per acord...

ITP: Criteri per a adquisició del control d’una entitat amb immobles

El TS considera que la base imposable de l’ITP en la presa de control d’una societat amb més de la meitat del seu actiu format...

IVA en fires i exposicions comercials

La DGT considera que a les fires de promoció de turisme el tipus reduït s’aplicarà, si escau, als serveis que siguin prestats directament pels organitzadors,...

Retenció a compte de l’IS en la concessió d’avals

La DGT considera que si la prestació d’avals es realitza en l’exercici d’una activitat econòmica, no hi ha obligació de retenir a compte de l’IS....

Acomiadament disciplinari: Causes

L’acomiadament disciplinari és la manifestació més greu del poder sancionador empresarial per les serioses conseqüències que pot tenir sobre la situació del treballador, tant pel...

Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 2019.04.28

L’Ordre 63 de 3 d’abril de 2019 (DOGC 2019.04.08) regula la participació de les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del...

Obligatorietat de registre de la jornada dels treballadors

Amb efectes del 12 de maig de 2019 el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de...

Notificació en mà de convocatòria de junta

La DGRN entén que, existint previsió estatutària que la junta es convoqui mitjançant carta certificada amb justificant de recepció remesa notarialment, la mateixa no és...

Llibertat d’amortització en el IS: Aplicació

El TEAC en unificació de criteri estableix que la llibertat d’amortització és una opció. Una entitat presenta la seva declaració del IScorresponent a l’exercici 2013 sense aplicar cap...

Establiment de menjadors d’empresa: Regulació derogada

El TS estableix que la regulació dels menjadors laborals de 1938 s’entén derogada, per la qual cosa de no existir tampoc regulació col·lectiva, com ocorre...

Dret d’informació del soci i abús de dret

El TS declara que el dret d’informació del soci és de caràcter irrenunciable i autònom, però ha d’exercitar-se en tot cas de forma no abusiva....

Corprèn d’accions

Les accions, com a cosa moble, transmissible i susceptible de possessió poden ser objecte d’un dret real de peça. Són, per tant, susceptibles de pignoració...

Residencia fiscal i absències esporàdiques

El TSJ Múrcia declara que una persona física nacional espanyola, considerada resident fiscal en un altre país de manera ininterrompuda durant diversos anys, no es...

Doctrina sobre el dipòsit de comptes anuals

La DGRN manifesta que els efectes de la inscripció en el RM per societat no obligada a verificació comptable de nomenament d’auditor realitzat amb caràcter...

Convocatòria de vaga general – 8 de març

Us avancem l‘ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar durant la...

Accés a dades fiscals recollit en codi de conducta: És necessari consentiment del treballador

La AN declara contrari al dret a la intimitat i a l’honor exigir al treballador que aporti la declaració de la renda o l’informe de la AEAT per a...

President: Legitimació per a actuar en benefici de la comunitat

El TS declara que el president pot representar a la comunitat en judici encara que no tingui autorització expressa de la junta, ni actuï en...

El Rei Felip VI accepta la presidència d’honor del Congrés Compliance i Bones Pràctiques Tributàries

El pròxim 12 de març el Cercle de Belles arts de Madrid reunirà experts en l’àmbit fiscal i del compliance en el Congrés Compliance i Bones Pràctiques Tributàries organitzat...

El Govern preveu aprovar un decret amb mesures per a la Seguretat Social la setmana vinent, segons CC.OO.

L’Executiu i interlocutors socials tornaran a reunir-se aquest dimarts El Govern ha traslladat a sindicats la seva voluntat d’aprovar un Reial decret llei la setmana...

Què es pot incloure en els pactes de salari global?

El TSJ declara que poden ser objecte d’un pacte de salari global la retribució de les vacances, dels festius, del salari basi i els complements...

IRPF: Reparació en exercici posterior al que es percep indemnització per defectes de construcció

La DGT considera que posat que la normativa no estableix un termini per a efectuar la reparació del mal sofert, si aquesta reparació es materialitza...

Registrador de la propietat És garantia de tenir coneixement en productes financers complexos?

El TS declara que la condició de registrador del client no li converteix, per si sola, en un inversor expert amb coneixements específics sobre la...

Exempció per a evitar la doble imposició de plusvàlues: Requisits

Assenyala la DGT que el requisit d’un any d’antiguitat, el mateix s’entén complert si el seu actiu està format per participacions en entitats que sí...

El delicte d’insolvència punible

El delicte d’insolvència punible és la causación, o agreujament, de la insolvència o crisi econòmica, per part del deutor quan es donen determinades conductes previstes...

Determinació de béns per a continuar activitat en concurs

El TS declara que el jutge del mercantil és el competent per a pronunciar-se sobre si els béns a embargar són necessaris per a continuar...

PIMEC informa sobre la vaga del dia 21 de febrer

Convocada pel sindicat CSC Intersindical PIMEC ha informat que ha rebut la convocatòria de vaga general per part del sindicat CSC Intersindical pel pròxim 21...

Delicte de defraudació a la Seguretat Social i elusió del pagament de quotes.

El TS declara que el fet de no abonar les quotes a la Seguretat Social no suposa, sense més, una defraudació i, per tant, un...

Despesa deduïble per mobilitat geogràfica: Criteris d’aplicació

La DGT considera que per a l’aplicació de l’increment de la despesa deduïble per mobilitat geogràfica és necessari que el nou lloc de treball exigeixi...

El Govern vol implantar la ‘motxilla austríaca’ des 2020

Programa la reforma de la Seguretat Social en cinc anys i ampliar el parc d’habitatge social al 8% el 2030 El Govern inclou en l’anomenada...

ISD: Renúncia d’herència a favor de descendents

La DGT manifesta que les nétes que resulten ser les hereves del causant després de la renúncia a l’herència per part del seu pare són...

Contracte de distribució i indemnització per clientela

El TS determina que l’aplicació analògica de l’art. 28 LCA sobre la indemnització per clientela, al contracte de distribució no pot obeir a simples criteris...

Suspensió automàtica de sanció en via contenciosa administrativa

L’AN declara que es manté en via contenciosa administrativa la suspensió automàtica de la sanció objecte de recurs, fins que es dicti resolució expressa en...

Responsabilitat de Notari: Requisits

El TS declara que perquè procedisca declarar responsable al notari pels danys causats a un client per manca d’informació és necessari que s’acrediti la seva...

Treballadors Autònoms: Obligatorietat de la cobertura de contingències amb una mútua

Els autònoms que cobreixen les seves prestacions amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), tenen l’obligació de fer-ho amb una mútua d’accidents de treball....

Todos los estudiantes en prácticas deberán cotizar a la Seguridad Social

Todos los estudiantes en prácticas tienen, a partir de ahora, la obligación de cotizar a la Seguridad Social. El Gobierno aprobó la semana pasada el...

Sistema especial de treballadores de la Llar

La retribució mensual d’un empleat de llar per a 2.019 serà de 900,00 € per 14 pagues, i el preu de l’hora treballada de 7,04...

La contrareforma laboral s’ajorna a l’espera de tancar un acord amb la CEOE

El projecte de Reial Decret-Llei sobre mesures urgents de l’ordre social que aprovarà aquest divendres el Consell de Ministres no inclourà la contrareforma laboral tal...

Condemnats l’administradora d’una empresa de Las Palmas i el seu assessor per frau a Hisenda

El jutjat els imposa dos anys de presó i multa de 890.000 euros per frau a la Reserva d’Inversions de Canàries (RIC). Segons la sentència,...

Espanyols, europeus i extracomunitaris han d’estar equiparats en l’Impost sobre Successions, segons el Tribunal Suprem

En una recent sentència del passat 19 de febrer i que acaba de fer-se pública, el Tribunal Suprem ha dictaminat que els subjectes residents fora...

Els permisos de matrimoni, naixement i mort no computaran en dies no laborables. Permisos Retribuidos.

Els permisos retribuïts per matrimoni, naixement d’un fill o mort d’un familiar començaran a comptar a partir del primer dia laborable del fet en si,...

Què és el CODI LEI?

El Identificador d’entitat jurídica (LEI, per les sigles en anglès) és un codi global i únic basat en l’estàndard ISO 17442, que s’utilitza per identificar...

Presentació del Model 720 de Declaració de béns a l’estranger corresponent a l’exercici 2017

Els recordem que s’inicia la campanya del Model 720 de Declaració de béns a l’estranger relativa a l’exercici 2017, el termini de presentació finalitza el...

Especial vaga general del dia 8 de març de 2018

Pel proper dia 8 de març de 2018 estan convocades les següents jornades de vaga general a nivell estatal amb motiu del Dia Internacional de...

Se retrasa hasta 2020 la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración

Se amplía en 2 años el plazo inicial de entrada en vigor de la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública en relación con...

El TJUE dicta que una treballadora embarassada pot ser acomiadada en un acomiadament col·lectiu

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea () ha dictaminat aquest dijous que una treballadora embarassada pot ser acomiadada en el marc d’un acomiadament...

Formació programada per les empreses a càrrec de FUNDAE (abans Fundació Tripartita): Acumulació del crèdit si la companyia té menys de 50 treballadors

A l’hora d’aplicar-nos el crèdit anual per a la formació que es gestiona a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació...

Més liquiditat i menys comissions per als plans i fons de pensions

Ja no caldrà que l’estalviador es trobi en una situació excepcional (atur de llarga durada, malaltia greu o risc de desnonament) com s’exigia fins ara...

L’OCDE aconsella a Espanya que permeti cobrar tota la pensió i seguir treballant

Dins de la trentena de països més desenvolupats del món, agrupats en l’OCDE, només hi ha set que posen restriccions a que, un cop complerta...

Desvetllar dades de la seva empresa li pot sortir molt car

La difusió d’informació sensible per part dels treballadors està castigada amb fins a quatre anys de presó Llistats de clients o proveïdors, xifres de negoci,...

Hisenda reforçarà el control sobre el bitcoin i les noves criptodivisas

L’AEAT intensificarà aquest any la seva lluita contra el frau i el control del patrimoni exterior. Hisenda mira amb recel el bitcoin i les monedes...

CEOE defensa per una nova etapa que “integri a tots” i veu prioritari reactivar l’economia catalana

La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha assenyalat que, després de les eleccions a Catalunya, s’obre “una nova etapa” en què “s’ha d’integrar a tots...

Un ciutadà de la Unió que, al cap de més d’un any, ha deixat de treballar com a autònom en un altre Estat membre a causa de la manca de treball per causes alienes a la seva voluntat conserva la condició de treballador per compte propi i, en conseqüència, el dret de residència en aquest Estat membre

El Sr. Florea Gusa, nacional romanès, va entrar en el territori d’Irlanda el 2007. De 2008 a 2012, va treballar com guixaire autònom i va...

El TJUE dictamina que se li exigeixi una llicència a Uber per operar a la UE, en línia del que defensa la UGT

A més d’un servei d’intermediació, és un servei de transport, de manera que no es beneficia del principi de lliure prestació de serveis de les...

Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 2017.12.21

L’Ordre 253 de 28 de novembre de 2017 (DOGC 2017.12.01) regula la participació de les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen...

Comunicacions telemàtiques de la tresoreria general de la Seguretat Social

L’Ordre ESS / 485/2013 de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat...

Reducció de cotitzacions de treballadors de la llar des l’1 de setembre

La Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest any, que va entrar en vigor el 29 de juny, va ometre tota referència...

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la pròrroga del Pla Prepara

Reial decret llei 14/2017 pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la...

Seguretat Social dels empleats de la llar

Incentius a la cotització Durant l’any 2017, de conformitat amb el que estableix l’Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es...

Cobertures autònoms

Els autònoms paguen mensualment una quota a la Seguretat Social. L’abonament d’aquestes quantitats, bé sigui a través de tarifa plana o de forma regular, donen...

Entra en vigor el nou tipus mínim de pagament fraccionat de l’Impost

L’Ordre EIC / 138/2017, de 22 de febrer, ha disposat l’emissió, mitjançant el procediment de sindicació, del primer tram d’una nova referència d’Obligacions de l’Estat...

Boletín del Asesor

Haz clic aquí para leer nuestra revista online

Ir a Revista